farnostskripov

O Milan Lindovsky

Tento autor ještě nevyplnil žádné detaily.
So far Milan Lindovsky has created 30 blog entries.

Setkání ministrantů 27. června

Žádná mše se neobejde bez mladých pomocníků - ministrantů. Proto, za jejich celoroční službu farnosti, byli pozváni na výlet na veselý kopec v Tošovicích, kde si dosytosti užili zábavy, místních atrakcí i sladké odměny. Děkujeme vám, naši ministranti.  

Setkání ministrantů 27. června2020-07-08T18:43:44+02:00

svátek Sv. Jana Křtitele, patrona farního kostela

Sv. Jan Křtitel, patron našeho farního kostela Sv. Jana Křtitele, patrona našeho farního kostela, jemuž je zasvěcen, jsme uctili tuto neděli 21. června slavnostní mši. A tento svátek se slaví i jako tradiční lidová slavnost – karmáš.  Na rozdíl od ostatních světců je u Jana slaveno přednostně jeho narození na svět (24. června), zatímco u ostatních odchod do nebeské vlasti. Ten je u Jana připomínán jako jeho umučení 29.srpna pouhou památkou. Důvodem je význam jeho povolání, pro které byl předurčen a posvěcen již před svým narozením a které církev slavnostně připomíná i vigílií. Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen Janově mučednické smrti, ale nezvykle i jeho narození. Od dnešního dne přesně za půl roku budeme slavit narození Krista. Narození Jana Křtitele provází zjevný Boží zásah. Manželé Zachariáš a Alžběta jsou již pokročilého věku a nemají děti. Dostávají milost početí a narození vytouženého dítěte. Zachariáš však při svém zážitku v chrámě, kdy se dozvěděl o milosti početí vytouženého dítěte, oněměl. Nyní se Boží zaslíbení naplňují. Jan Křtitel je poslední postavou Starého Zákona. První příprava na příchod Ježíše Krista se objevuje hned po hříchu člověka, kdy Adam a Eva slyší, že jejich

svátek Sv. Jana Křtitele, patrona farního kostela2020-06-24T09:01:26+02:00

Slavnost Těla a krve Páně

Slavnost Těla a krve Páně, lidově Boží tělo (letošní rok připadá na čtvrtek 11. června) je svátek římskokatolické církve, kterým se zdůrazňuje reálná přítomnost Ježíše Krista jako Boha i jako člověka v eucharistii. Podle nauky katolických církví, pravoslavných a ostatních starobylých křesťanských církví východu dochází při slavení mše k transsubstanciaci (přeměna) obětovaného chleba a vína v tělo a krev Ježíše Krista. Svátek se uctívá od 13 století. Datum slavnosti se řídí datem Velikonoc příslušného roku. Nedělí Seslání Ducha svatého končí doba velikonoční. Následuje neděle Nejsvětější Trojice a čtvrtek po ní je vyhrazen slavnosti Těla a krve Páně. Mše svatá má slavnostní charakter. Svaté přijímání se věřícím může podávat pod obojí – hostie se buď namáčí v  víně nebo věřící přijímají hostii samostatně a víno pijí z kalicha. Podle místních zvyklostí bývá mše zakončena buď adorací (klaněním)před vystavenou svátostí oltářní nebo je monstrance s eucharistií nesena v průvodu z kostela. Slavení svátku může být provázeno nápadnou zvyklostí (baldachýn, družičky sypající okvětní lístky – tzv. troušení, kadidlo, vyzvánění zvláštním mobilním zvoncem), kdy z kostela vychází liturgický průvod, v němž je nesena Svátost oltářní, a na čtyřech předem určených místech (náměstí, sochy svatých, morové sloupy apod.) se konají krátké pobožnosti ( u nás ve farnosti tři oltáře po Skřipovu za každou obec jeden). Evangelium – Jan 6,51-58: Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl zástupům: „Já jsem ten chléb

Slavnost Těla a krve Páně2020-07-08T18:34:59+02:00

svatodušní svátky

Letnice, Svatodušní svátky... v neděli 31. května O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes) v církvi. Duch svatý je Bohem působícím v nás. Svátek Letnic připomíná konkrétní událost, kdy deset dní po nanebevstoupení Kristově sestoupil Duch svatý na (ustrašené) apoštoly, kteří dostali sílu vyjít opět mezi lidi a neohroženě zvěstovat Kristovo poselství o Boží lásce k lidem. Letnice jsou vyvrcholením a naplněním události Velikonoc.  Židé si původně o Velikonocích připomínali vyvedení vyvoleného národa z egyptského otroctví. O letnicích pak darování Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj. Kolem letnic se v katolické církvi uděluje dospívajícím lidem "svátost křesťanské dospělosti - Biřmování". Pro nás je však velmi důležité vědět, že Duch svatý je božská osoba, stejně jako jsou božskými osobami Ježíš a Otec, a je proto hoden naší lásky, chvály a uctívání; je někým, komu můžeme věřit a složit v něj svou důvěru. Mylná je představa, že by Duch byl jen jakýmsi vzdáleným zdrojem síly, který my, slabí lidé, musíme připojit a zapnout. On je totiž osobou s nekonečnou moudrostí, svatostí a něžností. On je tím, koho máme pozvat, aby byl aktivně činný v našich životech, aby působil v nás a skrze nás. Řecké slovo paraklétos, jak je

svatodušní svátky2020-05-26T17:20:09+02:00

floriánská mše

Sv. Florián, patron všech hasičů, slaví 4. května svátek Každoročně si den 4. května hasiči připomínají jako svátek svého patrona, svatého Floriána. Letošní slavnostní mše v našem farním kostele, v neděli 17. května, se musela, vzhledem pandemii COVID 19, obejít bez obvyklé „hasičské parády“. Svatý Florián, Sanctus Florianus, vlastním jménem Florian von Lorch, jehož latinské jméno lze volně přeložit jako „kvetoucí či rozkošný", patří v Čechách mezi nejpopulárnější světce. Svatý Florián se pravděpodobně narodil roku 250 n. l. v obci Cetia, později Zeiselmauer-Wolfpassing, na okraji provincie Noricum, dnes spolková země Dolní Rakousy ležící v Rakousku. Působil jako plukovník římského vojska v Cetii , poté jako správce římské provincie Noricum se sídlem v městě Lauriacum (neboli Lorch, odtud jeho jméno), které je dnes částí obce Enns v Rakousku. Byl horlivým křesťanem a tak za vlády císaře Diokleciána tajně pomáhal pronásledovaným křesťanům. V roce 304 našeho letopočtu byla jeho křesťanská víra odhalena a byl sesazen z funkce správce římské provincie. Císařský náměstek Aquilinus ho dal podle legendy opakovaně zbičovat a stahovat z kůže, ale Florián se i přesto odmítl vzdát své křesťanské víry. Aquilinus ho tedy odsoudil k smrti. Svatý Florián zemřel dne 4. května roku304 našeho letopočtu poté, co byl svržen z mostu

floriánská mše2020-05-17T12:05:01+02:00

Velikonoční svátky

Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky všech věřících. Bohužel, letos bez společné modlitby a svaté mše.  Ale náš farní kostel je i přesto pietně vyzdoben a každý den se může každý farník  individuálně pomodlit u jeho Božího hrobu.  

Velikonoční svátky2020-05-01T12:24:35+02:00

SVATOST SMÍŘENÍ v době „zdravotní nouze“

  Svátost smíření  o velikonocích je možné přijmout individuálně po tel. domluvě na faře, a to při zachování všech bezpečnostních  opatření před nákazou koronavirem. mobil duchovního správce farnosti 737 928 355 Kostel bude otevřen k modlitbě: od 08.00 hod. do 20.00 hod.   SLOVO SPRÁVCE FARNOSTI Milí bratři a sestry,   Jelikož minulé neděle se spolu nesetkáme v Božím chrámu, chci Vás alespoň touto formou ze srdce pozdravit a krátce se přimluvit. Všech Vás prosím, abyste si zachovali klid v duši a nepodléhali panice. Strach, ačkoli je přirozený, nikomu nepomůže. Nenechme se jim ochromit. Všichni jsme v Božích rukou. Pán Bůh nás nikdy neopustí. On je stále s námi a chce, abychom právě teď, my křesťané, prokázaly svou víru. Situace, v níž jsme se ocitli není snadná, ale přece nás může naučit i něčemu novému. Svět kolem nás se zastavil a přinutil nás podívat se do sebe a kolem sebe. Virus, kterého se bojíme, může být paradoxně lékem na naši individualistickou společnost a může nám pomoci k větší sounáležitosti a spoluodpovědnosti za druhých. A především může probudit v nás větší touhu po Bohu. Říká se, že nejvíce si uvědomíme, co máme, když to ztratíme. Jak krásné je dnes vidět u

SVATOST SMÍŘENÍ v době „zdravotní nouze“2020-05-01T12:34:16+02:00

aktuální informace pro tyto dny „v nouzi“

Společná modlitba spojme se společně každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele. Každý den ve 20 hod. budou zvonit zvony a během toho se bude kněz v našem farním kostele sv. Jana Křtitele  modlit bez přímé účastí věřících nejen za nemocné, ale taky za občany Skřipova, Hrabství a  Jakubčovic. Mgr. Mário Račko, místní kněz tel.: +420 737 928 355   Informace a doporučení k pohřbům Považuji za vhodné rozloučení v úzkém rodinném kruhu u hrobu a zádušní mše svatá může být soukromě bez účasti pozůstalých.A  po zrušení současných "nouzových  opatření" pak ve společenství farnosti. Jménem biskupů Čech a Moravy Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK   Duchovní útěcha v dnešních dnech  poskytne kněz a další odborníci i po telefonu Lukáš Engelmann, kněz, psychoterapeut, tel. +420 731 402 155 Jindřich Kotvrda, kněz, psychoterapeut, tel. +420 739 389 136 (9–17 h) Roman Macura, kněz, psychoterapeut, tel. +420 603 787 013 Lucie Cincialová, řeholnice, tel. +420 731 600 081 Klára Maliňáková, řeholnice, psychoterapeut pod supervizí, tel. +420 731 646 963 Dominik Opatrný, teolog, nemocniční kaplan, tel. +420 731 788 901 Pavel Stuška, kněz, tel. +420 731 621 190 Václav Tomiczek, kněz, nemocniční kaplan,

aktuální informace pro tyto dny „v nouzi“2020-03-22T14:18:22+02:00

mše svaté na TV NOE od 21.3. do 29.3.

Televize Noe odvysílá mši svatou z kaple Telepace, nabídne i přenosy s papežem   Ostrava – Každý den bude televize Noe vysílat z kaple Telepace v Ostravě přímý přenos mše svaté. Mimořádně zařadí ve vybrané dny také mši svatou celebrovanou papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty.  Programová změna v souvislosti s šířením koronaviru COVID 19. Sobota 21. března 18:00 Mše svatá z kaple Telepace (živě) - přímý přenos bohoslužby s texty nedělní liturgie Neděle 22. března 10:30 Mše svatá z kaple Telepace (živě) - přímý přenos bohoslužby  12:00 Polední modlitba s papežem Františkem (živě) Pondělí 23. března 12:00 Mše svatá z kaple z Telepace v Ostravě (živě) 7.00 Mše svatá z domu sv. Marty ve Vatikánu (ŽIVĚ) – přímý přenos bohoslužby s papežem Františkem Úterý 24. března 12:00 Mše svatá z kaple z Telepace v Ostravě (živě) 7.00 Mše svatá z domu sv. Marty ve Vatikánu (ŽIVĚ) – přímý přenos bohoslužby s papežem Františkem 7.00 Mše svatá z domu sv. Marty ve Vatikánu (ŽIVĚ) – přímý přenos bohoslužby s papežem Františkem Středa 25. března 09:20 Přímý přenos generální audience papeže Františka  7.00 Mše svatá z domu sv. Marty ve Vatikánu (ŽIVĚ) – přímý přenos bohoslužby s papežem Františkem 12:00 Mše svatá z kaple

mše svaté na TV NOE od 21.3. do 29.3.2020-03-24T11:40:29+02:00

nouzový stav ve farnosti

Oznámení faráře římskokatolické farnosti Skřipov k epidemiologické situaci s SARS-COV-2 NOUZOVÝ STAV   Milí farníci, na základě vyhlášení nouzového stavu naší vládou a rozhodnutím diecézního biskupa z 13.3.2020 také v naší farnosti nebudou až do odvolání mše svaté a všem osobám otec biskup uděluje dispens od nedělní bohoslužby. Úmysly na mše, které nebudou slouženy veřejně odsloužím soukromě. V případě nutného zaopatření nebo vykonání svátosti smíření mi volejte na mobil: 737 928 355 Sledujte také hlášení Obecního úřadu Skřipov, protože je to nyní jediný způsob, jak vás hromadně informovat o změnách a novinkách. Děkuji za pochopení a nezapomínejme se modlit na společné úmysly kolem 20.00 hod. večer, jak nás k tomu vybízí papež František spolu s biskupy.   Ve Skřipově 16.03.2020 Mgr. Mario Račko, adm. římskokatolické farnosti Skřipov.  

nouzový stav ve farnosti2020-03-21T11:05:23+02:00