Modlící se matky

Před rokem ve farnosti vznikla spontánní skupina modlících se matek. Časem se připojily k hnutí Modlitby matek. Dnes jádro tohoto společenství tvoří 8-10 žen.

Setkání je každý druhý čtvrtek (sudý týden) v 08.30 hod.  na faře (1. skupina MM1) a v modlitbách odevzdávají Pánu svoje děti, vnoučata, manžely a všechny blízké. Do svých modliteb také zahrnují také naší farnost, kněze, biskupy i sv. otce, prosí za nemocné, trpící i za celosvětové problémy.

2. skupina MM2 se setkává dle domluvy.

Hnutí Modlitby matek – MM – bylo založeno v roce 1995. Tehdy v Anglii dvě babičky – Veronika a její švagrová Sandra – pocítily touhu odevzdaně se modlit za svoje děti. Během modlitby poznaly, že Pan Ježíš chce, aby matky odevzdávaly své děti do Jeho rukou, aby On mohl působit v jejich životech a zmírnit tak jejich bolesti. Z této malé modlitební skupinky vzniklo hnutí, které se velmi rychle rozšířilo jako po Anglii, tak do mnoha dalších zemí po celém světě (dnes je již ve 118 zemích). Věříme proto, že toto dílo je inspirováno Duchem Svatým. Modlitby matek zaznamenávají mnohá vyslyšení. Také v našich zemích (Česká republika, Slovensko) jsou krásná svědectví o působení Boží lásky tam, kde byly problémy odevzdány Panu Ježíši i v bezradných případech. (Příkladem je šťastný návrat dvou děvčat – Hanky a Toničky – unesených v Pákistánu, za které se modlilo mnoho skupin MM)

Také matky naší farnosti zakusily Boží pomoc ve svých rodinách a jejich záležitostech.

Také ostatní maminky a babičky mají možnost se spolu s nimi modlit a tak odevzdávat Panu Ježíši svoje blízké a zakoušet pokoj a radost ze společenství.

Modlitba matky

Milý Pane, přicházím do tvého domu

velebit tvé svaté jméno.

Dej, ať si navždy pamatuji radost,

kterou jsi mi dal v době soužení.

Naučil jsi mě, abych svým dětem nepřipomínala jejich chyby,

naučil jsi mě vroucně obejmout ty, kdo křičí v bolestech.

Otevřel jsi mi srdce, abych je mohla přijmout v lásce.

Chci chránit všechno tvé, co je v nich,

všechno dětské v dětech,

a čisté v lidech;

svýma rukama, úsměvem, objetím.

Toužím vytvořit ty nejlepší podmínky pro děti a všechny kolem sebe,

chci přijmout to, co nemohu změnit.

Chci se radovat z toho, co mám.

Chci být vždy tobě nablízku,

abych mohla pozorně sledovat kroky tvé Matky.

Společenství otců

Co děláme?

Na prvním místě se zavazujeme k pravidelné modlitbě, protože Bůh může změnit věci, které my nemůžeme a protože řekl „proste a dostanete.“ NE „možná dostanete“, ale „dostanete“. Víme, že Bůh nás nikdy nezklame a spoléháme na Jeho slovo. Tak se tedy budeme odevzdávat a modlit se za muže, ženy a děti, aby Bůh uzdravoval a posiloval lidi, které stvořil, a aby zase oni chválili a uctívali našeho milujícího Boha.

Naše cíle.
Být odrazem lásky Boha Otce k jeho dětem a milovat naše rodiny obětavou láskou. Abychom toho dosáhli, rozhodujeme se založit po celém světě modlitební skupiny mužů ochotných obětovat malou část času, která jim byla dána Bohem, na děkování Bohu za jeho dary a za prosbu k ochotě přijmout s láskou a zodpovědností svoje povinnosti. Našim cílem je i to, aby muži přijali svou pravou úlohu duchovních a fyzických otců a ukázali světu, co skutečně znamená být „otcem“.

Naše důvody.
Jsem si jistý, že už se modlíte za věci načrtnuté výše, ale Pán řekl: „Kde jsou dva anebo tři shromáždění v mém jménu, tam jsem s nimi“. Když se my muži denně modlíme v různých zemích, potom věřím, že budeme skutečně požehnaní a svět se bude skrze naše modlitby měnit. Musíme věřit v moc Boha měnit věci, tak ho prosme.

Jak dál?
Bylo by nádherné, kdybyste se všichni hned nyní začali modlit modlitby z brožurky a dali nám  vědět, když vzniknou nové skupinky, nebo když budete potřebovat další brožurky. Držte se prosím, těchto modliteb, které považujeme za inspirované a které jsou symbolem jednoty s dalšími skupinami Modliteb otců po celém světě. Pamatujte, že stačí, aby byli dva nebo tři ve skupince. Když kdokoliv z vás bude potřebovat modlitbu, dejte nám prosím vědět a my oslovíme ostatní, aby se pomodlili za váš úmysl.

Setkání otců je každé úterý v 20.00 hod. v kostele, pak následně na faře.

Denní modlitba otců

Pane, náš Bože, děkujeme Ti za dar otcovství.

Prosíme Tě o pomoc, když máme potíže,

a když selháváme ve svém poslání

milovat a chránit naše rodiny.

Chceme se odvrátit od věcí,

které nás od Tebe oddělují.

Prosíme Tě, provázej nás v našem životě

a veď nás ve všem, co děláme.

Pane, dej nám radu a sílu,

abychom naplnili naše poslání

a přijali naše pravé místo ve společnosti jako otcové

podle příkladu sv. Josefa, muže Panny Marie.

Prosíme Tě, Pane, o ochranu všech žen a dětí,

které jsi svěřil do naší péče.

Prosíme Tě, chraň je před jakýmkoliv zlem

a špatnými vlivy.

Pane, prosíme, žehnej Modlitbám matek,

Modlitbám otců a Dětem víry,

ať nás všechny i nadále vede Duch Svatý.

Amen.

Modlitba ke sv. Josefovi:

Svatý Josefe,

ty jsi vzorem a patronem všech otců,

nauč nás křesťansky chápat svoje povinnosti.

Naplň opravdovou radostí srdce rodičů,

kteří odevzdávají život svým dětem.

Nechť se otcové starají o svoje rodiny tak,

jako ty ses staral o svatou rodinu v Nazaretě,

a nechť žijí svůj rodinný život s Ježíšem.

Vypros nám, aby nás žádné životní překážky

nedokázaly vzdálit od Boha,

a  aby neochladla naše láska.

Svatý Josefe,

svěř Bohu všechny otce,

kteří se starají o svoje rodiny,

a zejména ty,

kteří svoje povinnosti vykonávají s obtížemi.

Amen.

Chrámový sbor

Chrámový sbor ve Skřipově má již dlouholetou tradici.

Od r. 1987 vede chrámový sbor varhaník Miloš Stoklasa. Sbor má přibližně 15 členů. Zpíváme v současné době jen o Vánocích a Velikonocích, takže i zkoušky, které probíhají jednou týdně,  spadají do období před těmito svátky.