S křesťanskou nadějí oznamujeme, že ve čtvrtek 17. 2. 2022

byl naším Pánem k věčné odměně povolán jeho věrný služebník

Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem

první biskup ostravsko-opavský

Narodil se 5. ledna 1948 v Plzni. Jeho rodiči byli Jaroslav Claude, kníže z Lobkowicz a Gabriela z Korff-Schmising-Kerssenbrocku. V r. 1968 vstoupil do řádu premonstrátů v klášteře Teplá, kde později, 10. 8. 1972, tajně složil slavné řeholní sliby. Na kněze byl vysvěcen Františkem kardinálem Tomáškem 15. 8. 1972 v Praze. Nejprve neměl státní souhlas, od dubna 1975 byl ustanoven mimo rodnou diecézi. Působil ve farnostech Frýdek, Jablunkov a Český Těšín. Od r. 1984 byl ustanoven farářem farnosti Ostrava – Mariánské Hory.

Od r. 1990 byl čestným kaplanem Českého velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů. Podporoval také skautské hnutí jako jeho ústřední duchovní rádce.

Dne 17. 3. 1990 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován titulárním biskupem v Catabum Castra a světícím biskupem pražské arcidiecéze. Biskupskou konsekraci přijal 7. 4. 1990 v Praze, kde působil až do roku 1996. V pražské arcidiecézi byl zároveň děkanem Metropolitní kapituly u sv. Víta a v letech 1992 až 2001 byl apoštolským delegátem pro Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou. Po zřízení ostravsko-opavské diecéze papežem Janem Pavlem II. byl 30. května 1996 jmenován prvním sídelním biskupem. Intronizace proběhla v katedrále Božského Spasitele 31. srpna 1996.

Od roku 2016 ho provázely vážné zdravotní problémy, ale přesto se stále snažil sloužit své diecézi. Dne 1. 6. 2020 z něj papež František sňal tíhu odpovědnosti při řízení diecéze jmenováním apoštolského administrátora. Díky obětavé lékařské a ošetřovatelské péči se mohl dál účastnit života místní církve.

 

Se zemřelým biskupem bude příležitost se rozloučit:

v pátek 25. února 2022 od 14:00 do 18:00 hod. v kostele sv. Václava v Ostravě,

kde bude rakev vystavena pro soukromé rozloučení a modlitbu

v sobotu 26. února 2022 v 11:00 hod.

při slavení zádušní mše svaté v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.

Po mši svaté budou jeho tělesné ostatky přeneseny a uloženy v kostele sv. Václava v Ostravě.

                                       R.I. P.

 

Mons. Martin David apoštolský administrátor kněží, jáhni a zaměstnanci ostravsko-opavského biskupství

bratr Jaroslav Lobkowicz s rodinou sestra Polyxena Czerninová s rodinou bratr Zdeněk Filip Lobkowicz, OPraem., opat tepelský

bratři premonstráti tepelské kanonie

Účastníky posledního rozloučení prosíme, aby upustili od květinových darů a svým darem podpořili službu Centra pro rodinu a sociální péči v diecézi – č. konta 30007-1660723399/0800.

I v našem farním kostele se objevilo pietní parte otce biskupa

fotila Marie Balharová