Určitě si mnozí z Vás zamýšlí, z čeho jsou financovány akce, které se na farnosti uskutečnily a jak vlastně farnost ekonomicky funguje. V tomto příspěvku vás chceme stručně seznámit s tím, jaká jsou pravidla pro hospodaření farnosti.

Hospodaření ve farnosti

 Hospodaření ve farnosti se děje podle ekonomických pravidel a podle předpisů kanonického (církevního) a světské práva.

Farnost je především společenství věřících. Není to primárně kostel, nebo území, nebo jednotlivé funkce, které se dějí ve farnosti, ale je to společenství věřících. Kánon stanoví právní rámec farnosti: Farnost je určité, natrvalo zřízené společenství věřících křesťanů v diecézi, které bylo svěřeno rozhodnutím biskupa do pastorační péče faráři jako vlastnímu pastýři. Všechny farnosti jsou součástí diecéze a právo neumožňuje zřízení farnosti, která by byla na diecézi nezávislá (v našem případě se jedná o Ostravsko-opavskou diecézi se sídlem v Ostravě).

Římskokatolická farnost Skřipov  je tedy (jako kterákoliv jiná farnost) z hlediska církevního i státního práva samostatným subjektem: má statut církevní právnické osoby a v právních i finančních záležitostech jedná plně na svou odpovědnost. Statutárním zástupcem farnosti (tedy nositelem odpovědnosti před státními orgány) je farář (administrátor farnosti). Farář tedy není majitelem farního majetku, ale přísluší mu spravovat jej s pečlivostí dobrého hospodáře. V záležitostech hospodaření farnosti a správy finančních prostředků musí být závazně, jako poradní orgán faráře, ustanovena ekonomická rada farnosti. Tuto radu jmenuje farář.  

O svém hospodaření vede farnost pokladní deník podle zásad jednoduchého účetnictví. V záležitostech finančních a daňových podléhá kontrolní pravomoci příslušného finančního úřadu. Farář není zaměstnancem farnosti, ale biskupství. Z církevně-právního hlediska je nadřízeným subjektem farnosti Biskupství ostravsko-opavské, které vykonává  kontrolní (a v některých záležitostech, např. při uzavírání nájemních či jiných smluv)  i schvalovací pravomoc.

Ekonomická rada

Rada má povinnost pravidelně se seznamovat s výsledky hospodaření farnosti, kontrolovat správnost účetnictví, úplnost a aktuálnost inventářů, a v určitých záležitostech (půjčky, prodej majetku farnosti) je farář povinen vyslechnout její mínění. 

Zdroje financování a majetek, se kterým farnost hospodaří

K vnitřním podstatným zdrojům financování činností farnosti patří pravidelné a příležitostné dary věřících a jejich přátel. Mezi základními právy a povinnostmi všech křesťanů, laiků i duchovních, které Kánon stanoví, je povinnost přispívat na potřeby církve, na bohoslužby, apoštolát a charitativní činnost a na vydržování pracovníků v církvi. Jiným možným vnitřním zdrojem financování je hospodaření každé farnosti s jejím vlastním majetkem. Dalším tradičním zdrojem financování činností, na který se farnost zvláště v nouzi může spolehnout, je solidarita mezi jednotlivými farnostmi. Vnějším zdrojem financování činností ve farnosti mohou být dotace ze strany státu, místní samosprávy nebo organizací. Tyto dotace mají pozitivní charakter, pokud jsou součástí kooperace farnosti a státu tam, kde stát a farnost mají společný zájem, např. v sociální, výchovné a kulturní oblasti.

Finanční zdroje naší farnosti

  1. Pravidelné sbírky: konají se při každé bohoslužbě, jejich výnos se zapisuje do pokladního deníku. Z takto získaných prostředků farnost hradí běžný provoz kostela a fary (režijní výdaje, údržba a menší opravy). Tyto sbírky zůstávají ve farnosti, ale jednou ročně se z nich odvádí „desátek“ biskupství.
  2. Mimořádné sbírky: vyhlašují se jednak:
  • ve prospěch farnosti (v současnosti se koná sbírka na splácení dluhů farnosti  za  „Stavbu fary“). Tato sbírka zůstává zcela pro potřeby farnosti. 
  • ve prospěch jiných subjektů. Tyto prostředky se pak v plné výši odesílají prostřednictvím děkanského úřadu, biskupství, nebo přímo farnosti na daný účel 

(např. sbírky na provoz TV NOE, církevní školy, misijní cesty, pomoc při živelných katastrofách …)

  1. Dary fyzických a právnický osob: tyto dary jsou zcela dobrovolné, jejich výše záleží na ochotě dárců. Každému dárci, je-li to potřeba, farnost vystaví příslušné doklady, na základě kterých lze dar odečíst od daňového základu (bližší informace poskytne farní úřad).
  2. Dotace a dary územní samosprávy a státních institucí: v  našem případě se jedná zejména o dotace od místní samosprávy Skřipov na kulturní a investiční potřeby farnosti.
  3.  Pronájmy: V této oblasti naše farnost pronajímá nebytové prostory fary obvodnímu lékaři a dva farní dvoupokojové byty.
  4. Poskytnutí finančního daru farnosti

Pokud by chtěl kdokoliv poskytnout jakýkoliv finanční dar farnosti, tak jedním ze způsobů je odeslání částky na účet farnosti  187712146/0300 a do zprávy pro příjemce napsat DAR NA FARU, jméno a příjmení. Jednodušší způsob je dát tento finanční obnos přímo do farní účelové (mimořádné) sbírky na „faru“.

  1. Poskytnutí nefinančního daru farnosti

Tento druh nefinančního daru je forma sponzoringu přímo při organizaci farních akcí nebo jako forma věcného daru. Tyto případy je nutno předem projednat s farářem farnosti.

Poznámka: Veškeré společenské a církevní akce organizované farnosti od doby jejího znovuustavení v roce 2018 (např. Boží Tělo, Snošky, Vánoční strom, Farní den, kostelní koncerty apod.) jsou financovány ze soukromých darů sponzorů. Případný finanční výtěžek z těchto akcí jde na úhradu finančních potřeb farnosti.

Ve Skřipově, prosinec 2019