1. provoz farního kostela a farnosti během vládou vyhlášeného  „nouzového stavu“

Pokyny pro dobu omezení (platné od 15.10.2020)

– v souladu s aktivními opatřeními vlády ČR se všechny bohoslužby konají pouze s účastí nejbližší rodiny spojené s mešním úmyslem. V kostele může být max. 6 osob. (včetně kněze a přisluhujícího),

– mše sv. v naší farnosti  budou slavené ve stejných časech jako obvykle,

-pohřbů se může zúčastnit max. 30 osob. (od 19.10),

-každou neděli od 12.00 hod. do 20.00 bude možnost soukromé modlitby v kostele před vystavenou Nejsvětější Svátosti oltářní,

– mše sv. je možné také sledovat každý den na TV NOE a v neděli od 10. hod. na ČT2.

MODLITBA KAŽDÝ VEČER V 20:00 hod.

Modlitba národů proti pandemii

Bože, náš Otče, Stvořitel světa všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl. Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu. Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 

2. finanční pomoc farnosti

Pokud by někdo chtěl svým darem podpořit farnost / splácení půjčky na faru, může tak učinit a předat svůj dar osobně místnímu knězi nebo zaslat peněžní dar na níže uvedený bankovní účet. daru.

Pokud tedy budete chtít podpořit fungování farnosti finančním darem na bankovní účet, tak, prosím, použijte Bankovní spojení: Poštovní spořitelna a.s.,  č.ú.: 187 712 146 /0300,  do zprávy pro příjemce zadejte – ,,dar pro farnost“ . Pokud chcete podpořit i misie, na které zvlášť pamatujeme v říjnu zadejte – ,,dar pro misie“

K finančnímu daru bude vystaveno potvrzení. Dary církvi je možné odečíst od základu daně pro daňové přiznání.

 

3. závěr roku 

Blíží se konec roku a tak  je možné v sakristii nebo na faře, zakoupit církevní kalendář na rok 2021. Cena je 67,-Kč.

Připravuje se také výsadba  nového „vánočního stromu“ na farní zahradě, a to pravděpodobně už 28.října, dle počasí. Brigádníci vítání. Bližší informace podá p. Karel Hon.

Předpokládáme, že i letos v době adventní bude postaven vánoční betlém, přibude nově zvonička dětských přání a rozsvítíme vánoční strom. Rozsah a způsob akce bude závislý na „covidové situaci“.