V pátek 16. října je církevní svátek sv. Hedviky, patronky Slezska. Tento svátek se vždy v naší farnosti slavil jako karmáš – byla slavnostní mše a pak následoval i slavnostní oběd. Pekly se koláče, scházela se rodina. I v dnešní době, kdy na velké sešlosti a  oslavy není příhodná doba, si alespoň v úzkém rodinném kruhu připomeňte naši patronku sv. Hedviku a její duchovní odkaz.

A ještě k tomu našemu  „karmašu“. Slovo pochází k německého „kirchmasse“ tedy kostelní mše. neboli mše zasvěcená patronu kostela. A z toho kirchmasse se postupně stal náš karmaš. V Čechách zase mají  posvícení ( tedy svátek, uctění toho, komu byl zasvěcen kostel – svatého patrona kostela farnosti) nebo hody, protože se tento svátek slavil  a lidé hodovali. Z uvedeného taky vyplývá, že naše farnost má vlastně karmaše dva – na sv. Hedviku, patronku Slezska a ten hlavní by ale měl být na sv. Jana Křtitele, patrona našeho farního kostela (24. června).

SV. HEDVIKA SLEZSKÁ
Hedwigis, ducissa Polonorum

Postavení: vdova, řeholnice
Úmrtí: 1243
Patron: Slezska, Polska, Berlína, Vratislavi, Třebnice a Krakova; vyhnanců z vlasti a snoubenců
Atributy: bosé nohy, boty v ruce, knížecí koruna, model kostela, soška P. Marie

ŽIVOTOPIS

NARODILA SE ASI ROKU 1174. Pocházela z Andechse v Bavorsku. Provdala se za Jindřicha I., který se pak r. 1201 stal slezským knížetem. Měla sedm dětí, prožila mnohé utrpení, zejména smrt nejdražších, kterou přijímala s odevzdaností do Boží vůle. Vedla asketický život, byla aktivní v dobročinnosti k chudým a nemocným. Zasloužila se o povznesení života víry ve Slezsku. Mezi chrámy a kláštery, na jejichž založení se podílela, je nejvýznamnější v Třebnici, Polsko. Zde se stala cisterciačkou a byla i pohřbena. V roce 1267 byla prohlášená za svatou.

K jejímu životu se hodí motto: „Žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě. Neboť žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme Pánu.“

 

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Budu rozjímat o smyslu utrpení a pomodlím se desátek růžence za náš národ.

Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby a veď nás, ať následujeme příklad pokory a milosrdné lásky, který nám dala svatá Hedvika, a na její mocnou přímluvu nám pomáhej, abychom ve svém každodenním životě poznávali a plnili Tvou vůli. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

vyobrazení sv. Hedviky, budova ostravsko-opavské diecéze   s plastikou sv. Hedviky,   klášter v Třebnici, Polsko