V tomto prvním  únorovém týdnu jsou dvě významné tradice lidového křesťanství.

Hromnice (2. února) je označení svátku slaveného 2. února, kterému v křesťanství odpovídá svátek Uvedení Páně do chrámu.

Svátek připomíná událost z evangelií (Lk 2,22-38), kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkává s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osvícení národů“.

Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši-světle pochází zvyk, který se začal šířit zřejmě od 11. století: v tento den světily svíčky „hromničky“, které se během bouřek zapálené dávaly do oken a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Tímto dnem také skončila vánoční doba a sklízely se betlémy a vánoční výzdoba z kostelů.

Sv. Blažej (3. února) patří mezi nejznámější světce, i když historicky zaručených informací je poskrovnu. Jisté je, že byl biskupem v Sebastě v Arménii (jde o dnešní Sivas v Turecku) a v době uskutečňování příkazů císaře Licinia byl krutě umučen a popraven ( kolem roku 320 n.l.). Ostatní životopisné informace se opírají o vyprávění z legend.

Světec se stal ochráncem nemocných krčními chorobami a církev tuto tradici potvrdila liturgickým obřadem, který se koná v 3. února s názvem „svatoblažejské požehnání“.

Legendy měly vliv i na vznik liturgického obřadu udělování svátostiny „svatoblažejské požehnání“ se dvěma zkříženými svícemi a modlitbou „Na přímluvu svatého Blažeje…“ Mimo vyprávění legend může v symbolice dvou zkřížených svící být viděna biskupská hodnost a statečnost nebo víra.

Proto i v naší farnosti proběhly mše svaté se svěcením svíček a svatoblažejským požehnáním.

A také naši farníci v tomto týdnu odstrojili vánoční výzdobu z kostela i kaplí. Děkujeme všem aktivním pomocníkům, kteří se na tomto podíleli (snímky jsou z kaple z Hrabství, fotil Ondra)

Poznámka: Křesťanství, zejména v prvních několika staletích, bylo podpíráno a šířeno krví mučedníků, kteří nechtěli obětovat pohanským bohům. Dnešní doba je méně krvavá, ale oběti novodobým bůžkům nechybí. Zcela neprospěšné televizní programy, kterým se obětuje čas místo věnování času modlitbě. Upřednostňování zábavy, různých koníčků a náruživostí, odvádějících od Boha, můžeme také srovnat s obětováním bohům. Pak se ale nedivme nedostatečnému šíření křesťanství.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA  K SV. BLAŽEJI

Začnu brát víru vážně, a ještě dnes se rozhodnu, se kterou náklonností a jak se utkám.

Bože, dovoláváme se přímluvy svatého biskupa a mučedníka Blažeje, chraň naše zdraví duše i těla a pomáhej nám zříkat se překážek na cestě k Tobě. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

„Na přímluvu sv. Blažeje, biskupa a mučedníka ochraňuj nás  Bůh od nemocí krčních i všelikého jiného zla. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.“