Hurá….Škola volá, Výuka začíná……

  • rozvrh náboženství je uveden v záhlaví našich stránek  – rubrika děti a mládež. Prosíme rodiče, aby odevzdali přihlášky dětí do výuky náboženství na faru, či do školy. Vyučování započne od 9.září.
  • v letošním roce započne taky příprava na svátost biřmování. Nenechte si pro své děti, ale i sebe, ujít tuto vzácnou příležitost. Přihlášky podávejte do 12. září.

 

sv. Jeroným (Hieronymus), patron žáků a učenců.

Pocházel z chorvatského území. Žil v rozmezí 4-5 století.  Studoval v Římě a několik let žil jako poustevník poblíž Antiochie. Byl vysvěcen na kněze a pobýval v Konstantinopoli, odkud se vrátil do Říma. Na pokyn papeže Damasa pracoval na revizi překladu Nového zákona podle původních textů. Byl nazýván lvem křesťanské polemiky.

Jeroným se po pouti na svatá místa v Palestině  usadil asi začátkem roku 386 v Betlémě, kde u místa Kristova narození strávil přes 30 zbývajících let života. Naplnil je prací s překladem Bible nazvaným Vulgata.

Za svého života však přeložil a napsal více dalších spisů a to historických, polemických i homiletických. Dochovalo se po něm i 117 dopisů. Z myšlenek, pro které pracoval a žil je nejvýraznější upozornění: „Neznalost Písma je neznalost Krista.“

Ke konci života celoživotní námaha jeho oči dovedla téměř k plné slepotě. Zemřel asi ve věku kolem 75 let a byl pohřben v kostele narození Páně v Betlémě, vedle Pavly a Eustochium. Později, asi r. 1200, byly jeho ostatky přeneseny do Říma a uloženy v chrámu Santa Maria Maggiore.

Jeroným byl zařazen mezi nejslavnější učence své doby a v roce 1298 spolu s Ambrožem, Augustinem a Řehořem Velikým byl prohlášen učitelem církve.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Přečtu si namátkou otevřený úryvek v Novém zákoně a budu uvažovat o jeho významu pro mne.

Bože, tys otevřel mysl svatého Jeronýma, aby rozuměl Písmu svatému a zamiloval si ho celým svým srdcem; naplň i nás láskou k Tvému slovu, aby bylo naším stálým pokrmem a zdrojem života. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen